II SA/Bd 889/09 – Postanowienie WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-10-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Zwolniono od uiszczenia wpisu w części
Sędziowie:
Michał Kujawa /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Michał Kujawa po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. W. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję […] Inspektora Nadzoru Budowlanego w […] z dnia […] września 2009r., nr […] w przedmiocie nakazu opróżnienia budynku postanowił: 1. zwolnić w – części od wpisu sądowego, 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.
Uzasadnienie: Dania 5 listopada 2009r. M. W. złożył wniosek (formularz PPF) o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.
Konieczność przyznania prawa pomocy strona skarżąca uzasadnia trudną sytuacją finansową i zdrowotną swojej matki. Zamieszkuje we wspólnym gospodarstwie domowym z matką oraz dwiema córkami lat: 22 i 14. Łączny budżet domowy wynosi 2.900,00 zł miesięcznie, na który składa się: świadczenie emerytalne matki oraz czynsz z tytułu najmu. Ponadto skarżący posiada udziały w dwóch nieruchomościach. Oświadczył, że miesięcznie ponosi wydatki związane z uiszczaniem alimentów w wysokości 700 zł oraz zakupem leków dla matki. Poza tym oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Poza tym w uzasadnieniu podał stan faktyczny sprawy.
Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zważył, co następuje:
Należy zaznaczyć, iż prawo pomocy polega na tym, iż strona zostaje zwolniona przez Sąd od kosztów sądowych oraz uzyskuje uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa wyznaczonemu adwokatowi, radcy prawnemu, doradcy podatkowemu lub rzecznikowi patentowemu bez ponoszenia jego wynagrodzenia i wydatków (art. 244 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.)
Przepis art. 245 p.p.s.a. przewiduje możliwość przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika w sytuacji, kiedy osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania (art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Z kolei prawo pomocy w zakresie częściowym (art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.) polega na zwolnieniu tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tyko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Następuje w sytuacji, jeżeli osoba fizyczna wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania dla siebie i rodziny.
W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej strony skarżącej należało uznać, iż wnioskodawca po części wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku w swoim utrzymaniu. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżący uzyskuje wprawdzie dochód, z drugiej jednak strony ponosi wydatki na zapłatę alimentów czy zakup leków dla chorej matki i tym samym nie jest w stanie uiścić pełnego wpisu, który w przedmiotowej sprawie wynosi 500 zł i dlatego postanowiono, że zostanie zwolniony od – jego części. Podkreślenia zresztą wymaga, że sam skarżący wnioskował o częściowe zwolnienie od kosztów sądowych.
Przedstawiona przez niego sytuacja majątkowa nie daje jednak podstaw do tego ażeby przyznać mu prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika. Jest to spowodowane tym, że co prawda wskazał kwotę wydatków, jaką ponosi miesięcznie, jednakże z wniosku wynika, że jedna z jego córek ma 22 lata a więc jest osobą pełnoletnią, która może wykonywać pracę zarobkową i w związku z tym albo utrzymywać się sama albo partycypować w wydatkach rodziny. Ponadto wnioskodawca podał, że posiada udziały w dwóch nieruchomościach. Nie wyjaśnił przy tym czy wiążą się z tym jakieś dochody. Tak więc należy uznać, że po części jego wyjaśnienia nie pozwalają twierdzić, iż znajduje się on w takiej sytuacji materialnej, która warunkowałaby przyznanie pełnomocnika z urzędu, ponieważ brak jest ku temu przesłanek.
Nadmienić również w tym miejscu należy, że poruszone przez niego kwestie związane z przedmiotową sprawą nie dotyczą bezpośrednio samego wniosku, a więc są tym samym zbędne.
Mając na uwadze powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji orzeczenia.

Uzasadnienie wyroku