I SA/Kr 1449/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2008-11-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
odrzucono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bogusław Wolas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2008 roku Nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia : skargę kasacyjną odrzucić
Uzasadnienie: W dniu 22 września 2009 r. Minister Finansów – działający przez Dyrektora Izby Skarbowej- wniósł skargę kasacyjną od wyroku tut. Sądu z dnia 17 lipca 2009 r. Skarga ta została sporządzona i wniesiona przez profesjonalnego pełnomocnika będącego radcą prawnym. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony organowi w dniu 11 września 2009 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Zgodnie z at. 219 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm. – dalej p.p.s.a.) opłatę sądową należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie. Zgodnie natomiast z art. 221 p.p.s.a. pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.
Wpis od skargi w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ustala się zgodnie z treścią § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), to jest na kwotę 200 zł. W takiej sytuacji pełnomocnik skarżącego – radca prawny powinien bez wezwania uiścić wpis stały od skargi kasacyjnej w wysokości 100 zł, czyli połowę wpisu stałego od skargi (art. 231 zd. drugie p.p.s.a. i § 3 w/w rozporządzenia).
Wnoszący skargę kasacyjną pełnomocnik wpisu stałego w podanej wyżej kwocie w terminie do jej wniesienia nie uiścił.
W tej sytuacji skarga kasacyjna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 221 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku