I SA/Kr 1250/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2009-08-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bogusław Wolas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 5 czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na rok 2005 postanawia : – skargę odrzucić –
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 8 września 2009 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu od wniesionej skargi w kwocie 309 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia – pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie to zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 15 września 2009 r. Opłata nie wpłynęła na konto tut. Sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Zgodnie natomiast z § 3 powyższego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
Wobec faktu, iż skarżąca w zakreślonym terminie, tj. do dnia 22 września 2009 r., nie uiściła wskazanego przez Sąd wpisu, skargę odrzucono na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku