I SA/Kr 1430/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bogusław Wolas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia : – skargę odrzucić –
Uzasadnienie: W dniu 28 sierpnia 2009 r. K. M. wniósł skargę do tut. Sądu, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej na indywidualną interpretację Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r. dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z tytułu umorzenia odsetek.
W odpowiedzi na skargę Minister Finansów wniósł o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej, albowiem strona skarżąca nie wniosła wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Zaakcentował też, że indywidualna interpretacja przepisów prawa podatkowego Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2009 r., została skarżącemu skutecznie doręczona w dniu 30 lipca 2009 r. i zawierała pouczenie, że stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł dowiedzieć się o jej wydaniu, do usunięcia naruszenia prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na mocy art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn skarga jest niedopuszczalna. Z taką sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie, albowiem z mocy art. 52 p.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie (§1). Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (§2). Od zasady tej został jednak wprowadzony wyjątek w § 3 cyt. wyżej artykułu. Określa on możliwość wniesienia skargi w sytuacji, gdy ustawodawca nie przewidział środków zaskarżenia w sprawie będącej przedmiotem skargi. Mianowicie skargę na akty lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4 a (a więc również pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach), można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu – w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.
Ponieważ w niniejszej sprawie, skarżący, mimo prawidłowego pouczenia przez organ wydający interpretację, przed złożeniem skargi do Sądu nie wezwał Ministra Finansów do usunięcia naruszenia prawa. Zatem w sprawie nie zostały wyczerpane środki zaskarżenia w postępowaniu przed organami administracyjnymi. Jeszcze raz podkreślić należy, iż zakwestionowanie działań administracyjnych w drodze wezwania do usunięcia naruszenia prawa jest warunkiem zaskarżenia ich do sądu administracyjnego.
Mając na uwadze powyższe Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną na mocy art. 58 § 1 pkt. 6 p.p.s.a. w związku z art. 52 §3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku