I SA/Kr 1451/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-10-12
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Bogusław Wolas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wolas po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2009 r., nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia : – skargę odrzucić –
Uzasadnienie: Skarżąca Spółka wniosła skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2009 r. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarga została sporządzona i wniesiona przez pełnomocnika będącego radcą prawnym.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej zwanej "p.p.s.a.", pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Zgodnie z art. 230 § 1 i 2 wyżej wymienionej ustawy, od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Art. 231 p.p.s.a. stanowi natomiast, iż wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.
Jak wynika z akt sprawy, skarżąca Spółka, reprezentowana przez radcę prawnego, złożyła skargę na interpretację indywidualną w przedmiocie przepisów prawa podatkowego, dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Na podstawie § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1 – 5 wpis stały wynosi 200 zł. Ponieważ sprawa skargi na indywidualną interpretację dotyczącą przepisów prawa podatkowego, nie jest w tym katalogu wymieniona, wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Zatem, radca prawny wnoszący skargę w imieniu skarżącej Spółki powinien uiścić wpis stały w wysokości 200 zł, a nie – jak to uczynił – w kwocie 100 zł. Podkreślić należy, iż uiszczenie wpisu stałego od skargi w niepełnej wysokości wywołuje skutek taki, jak nieuiszczenie wpisu (por. Małgorzata Niezgódka-Medek [w:] B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Kantor Zakamycze, Kraków 2006, s. 512).
Mając zatem na uwadze, że radca prawny nie uiścił wpisu stałego w pełnej wysokości, na podstawie art. 221 p.p.s.a., skargę jako nienależycie opłaconą, należało odrzucić.

Uzasadnienie wyroku