II SA/Łd 511/09 – Postanowienie WSA w Łodzi


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-07-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Barbara Rymaszewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Rymaszewska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy A. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia […], nr […] w przedmiocie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić z funduszu Skarbu Państwa – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącej Gminy A. kwotę 200,00 (dwieście) złotych tytułem zwrotu wpisu od skargi, zaksięgowanego w dniu 31 lipca 2009 roku pod poz. 1744. A.D.
Uzasadnienie: Decyzją z dnia […], nr […], Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. uchyliło decyzję Burmistrza Gminy A. z dnia […], nr […] o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych A, przewidzianej do realizacji w A. przy ul. A 103/107 na działkach nr ewid. […], […] i […] oraz określił środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tejże inwestycji.
Na powyższą decyzję skargę wniosła Gmina A. reprezentowana przez Burmistrza. Zaskarżonemu rozstrzygnięciu zarzuciła naruszenie art. 56 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
W uzasadnieniu skargi Gmina podniosła, iż posiada interes prawny w kwestionowaniu powyższego rozstrzygnięcia, gdyż ustalenia w nim zawarte wpływają na zakres jej uprawnień i obowiązków zarówno w sferze kształtowanej przez nią strategii oddziaływania w ramach ochrony środowiska, jak i bezpośrednio w obszarze uprawnień właścicielskich. Gmina A. jest właścicielem nieruchomości przylegających do działek, na których jest planowana w/w inwestycja. W piśmiennictwie prawniczym nie budzi zaś wątpliwości, że przymiot strony w sprawach wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą posiadać podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamierzonego przedsięwzięcia, ponieważ zostaną narażone na jego oddziaływanie. Potencjalne ograniczenie uprawnień właścicielskich poprzez nałożony administracyjnie obowiązek znoszenia oddziaływania określonego sąsiedztwa skutkuje istnieniem interesu prawnego po stronie Gminy A.
W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. wniosło o jej odrzucenie.
W uzasadnieniu Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. podniosło, że Burmistrz Gminy A. nie może skutecznie wnieść skargi, bowiem był organem administracji uprawnionym do wydania decyzji administracyjnej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga Gminy A. podlega odrzuceniu jako wniesiona przez podmiot do tego nieuprawniony. Postępowanie sądowoadministracyjne może być prowadzone jedynie na podstawie skargi wniesionej przez podmiot do tego legitymowany. Brak legitymacji do wniesienia skargi stanowi podstawę do jej odrzucenia jako niedopuszczalnej na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a.
Zgodnie z utrwalonym w dotychczasowej praktyce sądów administracyjnych poglądem, który Sąd w niniejszym składzie podziela, w zakresie w jakim organ jednostki samorządu terytorialnego wykonuje funkcje organu administracji publicznej, nie jest on (ani też żaden z pozostałych organów danej jednostki) uprawniony do reprezentowania jej interesu prawnego, rozumianego jako interes osoby prawnej. Włączenie organów samorządowych do systemu organów administracji publicznej, prowadzących postępowanie w konkretnej sprawie, niezależnie od tego, czy nastąpiło to na mocy ustawy, czy też w drodze porozumienia, znacznie ogranicza zakres uprawnień tych jednostek jako osób prawnych. Nie do przyjęcia jest bowiem stanowisko, że gmina może zajmować różną pozycję (raz organu wydającego decyzję, innym razem strony postępowania) w zależności od etapu załatwiania sprawy z zakresu administracji publicznej. W związku z tym przyjmuje się, że gmina, której organ wydał decyzję w sprawie w pierwszej instancji, a taka sytuacja ma miejsce w rozpatrywanej sprawie, ani żaden jej organ, nie mają legitymacji skargowej do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję organu odwoławczego, wydaną w tejże sprawie (por. np. wyrok NSA z dnia 7 grudnia 2005r., I OSK 521/05 – nie publikowany, postanowienia NSA z dnia 1 września 2009r., I OSK 788/05 i I OSK 789/05 – nie publikowane, uchwałę NSA z dnia 19 maja 2003r., OPS 1/3 – ONSA 2003, nr 4, poz. 115, uchwałę NSA z dnia 9 października 2000r., OPK 14/00 – ONSA 2001, nr 1, poz. 17, wyrok NSA z dnia 16 lutego 2005r., OSK 1017/04 – dostępny w internetowej bazie orzeczeń pod adresem: orzeczenia.nsa.gov.pl, a także powołane tam orzecznictwo).
Mając powyższe na uwadze Sąd na mocy art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w pkt 1 postanowienia.
O zwrocie wpisu sądowego orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
A.D.

Uzasadnienie wyroku