I SA/Kr 1583/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: II FZ 323/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-12-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Ewa Długosz-Ślusarczyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Sygnatura akt I SA/Kr 1583/08 P O S T A N O W I E N I E Dnia 13 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Długosz – Ślusarczyk po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 września 2008 roku Nr […] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004 p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Po prawomocnej odmowie zwolnienia J. M. z kosztów sądowych, zarządzeniem z dnia 8 września 2009 roku, doręczonym skarżącemu w dniu 28 września 2009 roku, został on wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych skargi poprzez uiszczenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego wezwania tytułem wpisu kwoty 2.281 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Do dnia dzisiejszego jednak wskazana suma nie została zapłacona.
Zgodnie z treścią art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2002.153.1270 z póź. zm.) skarga, od której, pomimo wezwania, nie został uiszczony wpis podlega odrzuceniu przez sąd.
Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 3 ppsa orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku