I SA/Wa 717/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6145 Sprawy dyrektorów szkół
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzeń postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] lutego 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zarządzeń Wójta Gminy R. z dnia […] czerwca 2007 r. nr […] i […].
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 (dwieście) złotych – w terminie 7dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.
Skarżąca w dniu 1 czerwca 2009 r. odebrała zarządzenie Sądu z dnia 20 maja 2009 r. (k.16).
W dniu 8 czerwca 2009 r. na powyższe zarządzenie skarżąca wniosła zażalenie, które Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił postanowieniem z dnia 22 lipca 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 717/09.
W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 16 września 2009 r. Sąd zobowiązał skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 20 maja 2009 r. poprzez uiszczenie wpisu od skargi z dnia 8 kwietnia 2009 r. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 28 września 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-138 akt sądowych), a zatem ustawowy termin do dokonania wskazanej wyżej czynności upłynął w dniu 5 października 2009 r.
Jak wynika z pisma Oddziału Finansowo – Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2009 r., do sygn. akt I SA/Wa 717/09 nie zidentyfikowano żadnej wpłaty.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:
Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis – podlega odrzuceniu.
Z akt sprawy wynika, że T. W. nie wykonała prawomocnego zarządzenia Sądu z dnia 20 maja 2009 r., ponieważ nie opłaciła wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 200 zł, gotówką do kasy lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku