I SA/Wa 720/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: I OZ 826/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Daniela Kozłowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Daniela Kozłowska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.
Uzasadnienie: W dniu 14 kwietnia 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga B. P. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości położonej w P. w obrębie nr […] "[…] – […]" przy ul. […], oznaczonej w rejestrze jako działka nr […] o powierzchni […] ha.
Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r. wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 (dwieście) złotych – w terminie 7dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.
Skarżący w dniu 10 czerwca 2009 r. odebrali zarządzenie Sądu z dnia 20 maja 2009 r. (k.17 i 18).
W dniu 5 czerwca 2009 r. na powyższe zarządzenie B. P. wniosła zażalenie, które Naczelny Sąd Administracyjny oddalił postanowieniem z dnia 3 września 2009 r., sygn. akt I OZ 826/09. Skarżąca w powyższym zażaleniu zawarła wniosek o przyznanie prawa pomocy.
Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 15 lipca 2009 r. sygn. akt I SA/Wa 720/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.
W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 30 września 2009 r. Sąd zobowiązał B. P. do wykonania prawomocnego zarządzenia z dnia 20 maja 2009 r. poprzez uiszczenie wpisu od skargi z dnia 6 kwietnia 2009 r. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone skarżącej w dniu 14 października 2009 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-45 akt sądowych), a zatem ustawowy termin do dokonania wskazanej wyżej czynności upłynął w dniu 21 października 2009 r.
Jak wynika z pisma Oddziału Finansowo – Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 listopada 2009 r. i 10 listopada 2009 r., do sygn. akt I SA/Wa 720/09 nie zidentyfikowano żadnej wpłaty od skarżących.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:
Zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis – podlega odrzuceniu.
Z akt sprawy wynika, że B. P. nie wykonała prawomocnego zarządzenia Sądu z dnia 20 maja 2009 r., ponieważ nie opłaciła wpisu sądowego od wniesionej skargi w wysokości 200 zł, gotówką do kasy lub na rachunek bankowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Z kolei wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi zostało doręczone B. P., jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru, w dniu 10 czerwca 2009 r. (k-17). Pomimo upływu siedmiodniowego terminu do usunięcia braku formalnego skargi i uiszczenia wpisu sądowego skarżący nie wykonał ww. wezwania.
Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku