I OZ 826/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6072 Scalenie oraz podział nieruchomości
Hasła tematyczne:
Koszty sądowe
Sygn. powiązane: I SA/Wa 720/09
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-05
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Joanna Banasiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz po rozpoznaniu w dniu 3 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. P. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 maja 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 720/09 o wezwaniu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi B. P. i B. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia […] marca 2009 r., nr […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Zarządzeniem z dnia 20 maja 2009 r. wydanym na podstawie art. 220 § 1 i 3 w zw. z art. 214 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wezwał B. P. i B. P. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia […] marca 2009 r., w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. Wysokość wpisu ustalono stosownie do § 2 ust. 3 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.)
Na powyższe zarządzenie zażalenie wniosła B. P.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż prawidłowo Przewodniczący Wydziału WSA w Warszawie wezwał B. P. i B. P. zaskarżonym zarządzeniem z dnia 20 maja 2009 r. do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia […] marca 2009 r., w przedmiocie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości. Stosownie natomiast do § 2 ust. 3 pkt 5 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów wpis stały w sprawach skargi z zakresu nieruchomości, do których należy sprawa niniejsza wynosi 200 zł – czyli w takiej wysokości jaka została określona w zaskarżonym zarządzeniu, które należy w związku z tym uznać za prawidłowe.
Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) postanowił zażalenie oddalić

Uzasadnienie wyroku