III SA/Wr 709/09 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Odrzucono skargę
Sędziowie:
Maciej Guziński /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA – Maciej Guziński po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r., na posiedzeniu niejawnym, sprawy ze skargi J N na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W z dnia […] r., Nr […], w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2005 r., postanawia: I. odrzucić skargę; II. zwrócić skarżącemu kwotę […] ([…]) złotych uiszczonego wpisu sądowego od skargi.
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia […] r. P M W wznowił – na wniosek J N – postępowanie zakończone ostateczną decyzją P M W z dnia […] r. Decyzją z dnia […] r. P M W uchylił w całości swoją ostateczną decyzję z dnia […] r. Od powyższej decyzji J N wniósł odwołanie. Decyzją z dnia […] r. (nr […]) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
Pismem z dnia […] r. skarżący – działający za pośrednictwem adwokata – zaskarżył wydaną w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W z dnia […] r., uiszczając jednocześnie nieprawidłową kwotę wpisu stałego od skargi ([…] zł).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Stosownie do § 2 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.), w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się wpis stały, w wysokości 200 zł. Natomiast według przepisu art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Wskazać przy tym trzeba, że na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 marca 2006 r. (sygn. akt SK 11/05) z dniem 17 marca 2006 r. utracił moc obowiązującą przepis § 5 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowił, że wpis stały od skargi wnoszonej przez adwokata lub radcę prawnego, uiszcza się na wezwanie, w sposób określony w ust. 1, po przekazaniu skargi sądowi. Treść tego przepisu pozostawała w sprzeczności z art. 221 p.p.s.a., z którego jednoznacznie wynika, że w sprawach pism wnoszonych do sądu przez adwokatów lub radców prawnych istnieje z mocy samego prawa obowiązek jednoczesnego uiszczenia opłaty stałej pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania lub jego odrzucenia.
Z akt sprawy wynika, iż pełnomocnik skarżącego, składając skargę, nie uiścił należnej kwoty wpisu stałego, a tym samym uchybił wymogowi formalnemu, ustanowionemu dla pism wnoszonych przez profesjonalnego pełnomocnika, od którego – z racji jego zawodowej znajomości regulacji postępowania sądowoadministracyjnego – oczekuje się realizacji dyspozycji wyrażonych w stosownych przepisach prawa procesowego, bez konieczności wzywania do uzupełnienia braków, wynikających z niezastosowania odpowiednich regulacji. Wobec nie wykonania ciążącego na reprezentującym stronę pełnomocniku obowiązku, Sąd zobowiązany był – zgodnie z powołanym art. 221 p.p.s.a – odrzucić skargę na wskazaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
Mając powyższe na względzie orzeczono, jak w punkcie I postanowienia.
W punkcie II postanowienia orzeczono o zwrocie uiszczonego wpisu, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku