I SA/Gd 588/09 – Postanowienie WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Przyznano prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Aleksandra Rynduch-Szczawińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Aleksandra Rynduch-Szczawińska po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H. F. i J. F. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej […] z dnia […] Nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: przyznać wnioskodawcom prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Wnioskiem, uzupełnionym na formularzu PPF w dniu 14 września 2009 r., małżonkowie H. i J. F. zwrócili się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych.
W myśl art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – zwanej dalej p.p.s.a. – przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Zgodnie z brzmieniem art. 245 § 3 p.p.s.a., prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.
W świetle powołanych uregulowań przyznaje się prawo pomocy w zakresie częściowym, jeżeli wnioskodawca wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Zatem to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy, zaś rozstrzygnięcie w tej kwestii zależy od tego, co zostanie przez stronę udowodnione.
Na podstawie oświadczeń o stanie rodzinnym, majątku i dochodach złożonych przez wnioskodawców oraz przedłożonych przez małżonków dokumentów źródłowych ustalono, że prowadzą oni wspólne gospodarstwo domowe, zamieszkując w mieszkaniu, stanowiącym własność ich dzieci, które w nim nie mieszkają i nie partycypują w kosztach jego utrzymania (zgodnie z oświadczeniem syna wnioskodawców z dnia 27 października 2009 r.). Małżonkowie utrzymują się ze świadczeń emerytalnych w łącznej wysokości 2.467,94 zł netto – po uwzględnieniu dokonywanych z nich potrąceń w łącznej wysokości 1.065,13 zł w ramach prowadzonej względem wnioskodawców egzekucji zaległości podatkowych (zgodnie z odpisem decyzji z dnia 1 i 5 marca 2009 r. o waloryzacji emerytur). We wrześniu br. małżonkowie otrzymali świadczenie socjalne w wysokości 1.000 zł przyznane wnioskodawcy z funduszu socjalnego […] (zgodnie z odpisami: odcinka tego świadczenia oraz wniosku o jego przyznanie z dnia 18 czerwca 2009 r.). Do stałych, comiesięcznych wydatków ponoszonych przez wnioskodawców należą: opłaty za mieszkanie (eksploatacyjne i na fundusz remontowy) w wysokości 579,53 zł (zgodnie z odpisami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej), opłata za usługi telekomunikacyjne w kwocie 71,98 zł (zgodnie z odpisem pokwitowania dla zleceniodawcy), spłata należności sądowych, rozłożonych na raty w wysokości 50 zł (zgodnie z odpisem zawiadomienia z sądu rejonowego z dnia 28 sierpnia 2009 r.) oraz spłata pożyczki bankowej, której ostatnia rata płatna do dnia 24 listopada 2009 r. wyniesie 332,13 zł (poprzednie stanowiły kwotę 379,05 zł – zgodnie z odpisem harmonogramu spłat). Nadto wnioskodawcy ponoszą opłaty za energię elektryczną – we wrześniu br. winni uiścić z tego tytułu kwotę 259,05 zł (zgodnie z odpisem polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej). Wnioskodawcy przedłożyli również dowody wpłat w wysokości 225 zł dokonanych w maju br. na […], z których wynika, że są to opłaty roczne. Uzasadniając swój wniosek o przyznanie prawa pomocy, wnioskodawcy wskazali na swoje problemy zdrowotne (załączając odpisy dokumentacji lekarskiej oraz odpisy paragonów fiskalnych na zakup leków) oraz pożar, który strawił w dniu […] lipca 2009 r. należące do nich strychowe pomieszczenie gospodarcze (zgodnie z odpisem poświadczenia zgłoszenia z dnia 14 sierpnia 2009 r. wydanym przez komendanta komisariatu policji oraz odpisem zawiadomienia o wszczęciu śledztwa z dnia 3 sierpnia 2009 r.), w którym przechowywali m.in. osobiste rzeczy jesienne i zimowe. Wnioskodawcy podnieśli, że brakuje im środków pieniężnych na wykupienie niezbędnych leków. Ustalono również, że wnioskodawcy posiadają zaległości podatkowe, których wysokość wraz z należnymi odsetkami za zwłokę wynosi około 346.000 zł (zgodnie z decyzją organu podatkowego z dnia […] odmawiającą umorzenia zobowiązania podatkowego).
Biorąc pod uwagę ustalone okoliczności faktyczne, w tym w szczególności wysokość łącznych dochodów wnioskodawców w stosunku do wysokości ponoszonych przez nich stałych i koniecznych kosztów utrzymania, brak oszczędności oraz wysokość posiadanych zaległości podatkowych, dochodzonych w ramach prowadzonej względem nich egzekucji, jak również pożar, który w lecie br. strawił im część dobytku, w tym odzież jesienną i zimową, uznano, iż wnioskodawcy wykazali, że w chwili obecnej nie mają realnych możliwości finansowych poniesienia pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dla siebie i rodziny.
W związku z powyższym uwzględniono złożony przez małżonków wniosek o przyznanie prawa pomocy i zwolniono ich od ponoszenia kosztów sądowych w niniejszej sprawie na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku