II SA/Gl 783/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Rafał Wolnik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego postanawia: 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącej B.P. kwotę 200,00 (dwustu) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.
Uzasadnienie: Pismem z dnia […] skarżąca B.P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […], nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego.
Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 8 września 2009 r. skarżąca wezwana została do uiszczenia należnego od skargi wpisu sądowego w kwocie 200,00 zł. Dla usunięcia braku wskazany został (w pouczeniu zamieszczonym w wezwaniu) 7-dniowy termin od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.
Wezwanie to jak wynika z akt sprawy doręczono skarżącej w dniu […].
W terminie wyznaczonym, który upływał bezskutecznie w dniu […] (w […]) skarżąca nie uiściła należnego wpisu od skargi, uczyniła to dopiero w dniu […] (dowód: potwierdzenie wykonania przelewu z A Bank).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje.
W myśl art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym, w tym od skargi, pobiera się wpis, którego wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania określiła Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). Jak wynika z § 2 ust. 5 tego rozporządzenia wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy pobiera się w wysokości 200,00 zł. Z kolei zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).
W rozpatrywanej sprawie mimo prawidłowego wezwania skarżącej o uiszczenie wpisu, z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, stwierdzony brak nie został usunięty w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania tj. od dnia […].
W konsekwencji powyższych ustaleń Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.
O zwrocie wpisu od skargi Sąd orzekł na mocy art. 232 § 1 pkt 1 lit. a.

Uzasadnienie wyroku