II SA/Kr 863/07 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: II OZ 810/ 08
IIOZ 477/ 09
II OZ 477/ 09
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2007-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Kazimierz Bandarzewski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

P O S T A N O W I E N l E Dnia 13 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Bandarzewski po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K.W. i Z.W. na decyzję Wojewody [….] z dnia 11 czerwca 2007 r., znak: [….] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia skargę odrzucić
Uzasadnienie: K.W. i Z.W. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na decyzję Wojewody [….] z dnia 11 czerwca 2007 r., znak: [….] otrzymującą w mocy decyzję organu I instancji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbiórkę części budynku posadowionego na działce nr [….] w L .
Do skargi nie dołączono wymaganego wpisu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 28 marca 2008 r., sygn. akt II SA/Kr 863/07 zwolnił skarżących w 2/5 części od wpisu sądowego (akta sądowe sprawy, tom I, karta nr 114). Postanowienie to stało się prawomocne, ponieważ Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt II OZ 810/08 oddalił zażalenie na ww. postanowienie Sądu I instancji. W ponownie prowadzonym postępowaniu w sprawie przyznania prawa pomocy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 23 marca 2009 r., sygn. akt II SA/Kr 863/07 zwolnił skarżących w 3/5 części od wpisu sądowego (akta sądowe sprawy, tom II, karta nr 218). Na to postanowienie skarżący wnieśli zażalenia i Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt II OZ 477/09 zażalenie to oddalił (akta sądowe sprawy, tom II, karta nr 239).
W tym stanie sprawy, pismem z dnia [….] sierpnia 2009 r. skarżący – w oparciu o § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 221, poz. 2193) oraz postanowienie tego Sądu z dnia 23 marca 2009 r. – zostali wezwani do uiszczenia części wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.
Powyższe wezwania zostały skarżącym prawidłowo doręczone w dniu 22 września 2009 r. (potwierdzenie odbioru w aktach sprawy).
Termin do wniesienia opłaty upłynął z końcem dnia 29 września 2009 r. (wtorek). Wymaganej kwoty wpisu nie uiszczono.
Skoro pomimo wezwania skarżący nie uiścili wymaganej od nich części wpisu, przeto skargę należało odrzucić, zgodnie z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., nr 153, póz. 1270 z późn. zm.) stanowiącym, iż skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku