I SA/Kr 1220/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6117 Ulgi płatnicze (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty itp.)
Hasła tematyczne:
Inne
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-09-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Sprostowaniu oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu
Sędziowie:
Urszula Zięba /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sad administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Zięba po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 17 czerwca 2008 r. nr […] w przedmiocie odroczenia zapłaty zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym postanawia: sprostować oczywiste omyłki pisarskie zawarte w sentencji postanowienia tut. Sądu z dnia 12 października 2009 roku w ten sposób, że datę wyroku tut. Sądu, którego dotyczy to postanowienie określić we wszystkich trzech punktach, a to odpowiednio w linii drugiej, szóstej i ósmej na dzień 23 września 2009 roku zamiast na dzień 23 września 2008 roku.
Uzasadnienie: Jak wynika z akt sprawy, na skutek ewidentnej omyłki pisarskiej, w sentencji postanowienia tut. Sądu z dnia 12 października 2009 roku wystąpiły błędy w określeniu wyroku tut. Sądu, którego dotyczy to postanowienie.
Wobec powyższego, skoro powyższa omyłka zaistniała, należało orzec o jej usunięciu na zasadzie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153 poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku