II SA/Kr 1310/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargi
Sędziowie:
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi R.P. i R.P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 czerwca 2009r., Nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargi R.P. i R.P.
Uzasadnienie: Skarżący R.P. i R.P. zostali wezwani zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia […] sierpnia 2009r., by w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi uzupełnili braki skargi wniesionej na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w z dnia […]czerwca 2009r., Nr […] poprzez nadesłanie 4 egzemplarzy skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych.
Ponadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie z dnia […] sierpnia, czerwca 2009r. skarżący zostali wezwani do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu w kwocie 500 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Odpisy powyższych zarządzeń oboje skarżący otrzymali w dniu 31 sierpnia 2009r., co wynika z potwierdzeń odbioru znajdujących się w aktach. Żaden ze skarżących nie uiścił wpisu w zakreślonym terminie ani też nie nadesłał brakujących egzemplarzy skargi.
Sąd zważył, co następuje:
Przepis art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), w skrócie "ppsa", stanowi, że skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga na wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.
Stosownie do art. 47 § 1 ppsa do pisma strony należy dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zatem skarżący, oprócz egzemplarza skargi przeznaczonego dla Sądu, jest zobowiązany dołączyć również odpisy skargi i załączników w liczbie odpowiadającej ilości stron postępowania. Brak odpowiedniej ilości odpisów skargi należy traktować jako brak formalny skargi, do uzupełnienia którego Sąd wzywa skarżącego na podstawie art. 49 § 1 ppsa. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 ppsa skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym.
Skoro skarżący nie uiścili należnego wpisu pomimo wezwania ani też nie nadesłali wymaganej ilości odpisów skargi, należało na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ppsa orzec jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku