II SA/Kr 1320/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Barbara Pasternak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. M. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 czerwca 2009r., Nr […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia odrzucić skargę
Uzasadnienie: Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia […] sierpnia 2009r. skarżąca A. M. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi na decyzję […] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 15 czerwca 2009r, Nr […] przez nadesłanie ośmiu egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.
Odpis powyższego zarządzenia skarżąca otrzymała w dniu 7 września 2009r., co wynika z potwierdzenia odbioru znajdującego się w aktach sprawy. Skarżąca nie uzupełniła braków skargi w zakreślonym terminie.
Sąd zważył, co następuje:
Stosownie do art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", do pisma strony należy dołączyć jego odpisy oraz odpisy załączników dla doręczenia ich stronom. Zatem skarżący, oprócz egzemplarza skargi przeznaczonego dla Sądu, jest zobowiązany dołączyć również odpisy skargi i załączników w liczbie odpowiadającej ilości stron postępowania. Brak odpowiedniej ilości odpisów skargi należy traktować jako brak formalny skargi, do uzupełnienia którego Sąd wzywa skarżącego na podstawie art. 49 § 1 ppsa.
W przedmiotowej sprawie skarżąca złożyła tylko jeden egzemplarz skargi, a zatem nie zostały dołączone odpisy skargi dla pozostałych uczestników postępowania.
Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 58 § 3 ppsa skarga, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie podlega odrzuceniu na posiedzeniu niejawnym. W związku z powyższym na podstawie w/w przepisów ppsa orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku