II SA/Kr 1366/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Renata Czeluśniak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Renata Czeluśniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi K.K. i S.K. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 13 lipca 2009r. znak: […] w przedmiocie nakazu rozbiórki postanawia umorzyć postępowanie sądowe.
Uzasadnienie: Skarżący K.K. i S.K. skierowali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie pismo z dnia 15 września 2009r., w którym oświadczyli, że wycofują skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia […] lipca 2009r. znak: […] w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodzenia działki w Z. znajdującego się od strony drogi gminnej […] nr ew. gruntów […].
Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) cofnięcie skargi wiąże sąd, który może uznać cofnięcie za niedopuszczalne tylko wtedy, gdy zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
W przedmiotowej sprawie nie zachodzą wskazane wyżej okoliczności, które uzasadniałyby dalsze prowadzenie postępowania sądowego pomimo cofnięcia skargi. Dlatego też Sąd uznał, że skarżący skutecznie cofnęli skargę i na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzył postępowanie sądowe.

Uzasadnienie wyroku