II SA/Kr 1407/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
Sędziowie:
Barbara Pasternak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Barbara Pasternak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym wniosku A. C. o wstrzymanie wykonania decyzji w dniu 13 listopada 2009 r. w sprawie ze skargi A. C. na decyzję Wojewody […] z dnia 21 lipca 2009 r. znak: […] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Uzasadnienie: Skarżący A. C. w piśmie z dnia 22 września 2009r. wniósł o wstrzymanie wykonania decyzji Wojewody […] z dnia 21 lipca 2009 r. znak: […], podnosząc, że wybudowanie przedmiotowego budynku na podstawie zaskarżonej decyzji spowoduje, że skarga stanie się bezprzedmiotowa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje
Stosownie do treści art. 61 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "ppsa", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności, jednakże po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Z treści przytoczonego przepisu jednoznacznie wynika, że zasadą jest, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie powoduje wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, zatem wniosek skarżącego o wstrzymanie zmierza do zastosowania przez sąd wyjątkowej instytucji, jaką jest wstrzymanie wykonania ostatecznej decyzji lub postanowienia. Przesłankami uzasadniającymi wstrzymanie są grożące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Należy podkreślić, że do skarżącego należy wskazanie w uzasadnieniu wniosku okoliczności przemawiających za tym, że wykonanie zaskarżonego aktu grozi wyrządzeniem znacznej szkody lub wywoła skutki trudne do odwrócenia. Strona powinna zatem we wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji lub postanowienia wskazać wiarygodne dowody wskazujące, iż przesłanki o których mowa w art. 61 § 3 ppsa faktycznie zaistnieją oraz wskazać na konkretne przyczyny uzasadniające możliwość nastąpienia sytuacji, która spowoduje zajście choćby jednej z przesłanek wymienionych w art. 61 § 3 ppsa. Na aprobatę zasługuje także teza sformułowana Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w postanowieniu z dnia 5 września 2008r. II SA/Gd 652/08 (LEX nr 477258), iż nie spełnia funkcji uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu administracyjnego powołanie się na przesłankę ustawową niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Strona powinna wskazać we wniosku konkretny stan faktyczny oraz materiał dowodowy na jego poparcie.
W niniejszej sprawie strona skarżąca, wnosząc o wstrzymanie wykonania decyzji, powołuje się na ustawowe przesłanki, o których mowa w 61 § 3 ppsa, oraz podkreśla, że za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji przemawia to, że w razie ukończenia budynku skarga na decyzję udzielającą pozwolenia na budowę stanie się bezprzedmiotowa.
W ocenie Sądu przedmiotowy wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji nie zasługuje na uwzględnienie. Samo powołanie się przez skarżącego na ustawowe przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji bez podania, jaka konkretnie nieodwracalna szkoda dla skarżącego wyniknie z wykonania decyzji, nie może stanowić podstawy do zastosowania wyjątku od reguły i wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji administracyjnej. Zarzuty co do wad samej decyzji także nie uzasadniają wstrzymania jej wykonalności, gdyż kontrola legalności decyzji odbywa się na etapie rozpoznania skargi, a nie podczas rozpoznawania wniosku o wstrzymanie wykonania tej decyzji. Nie jest również trafne twierdzenie jakoby wzniesienie budynku na podstawie zaskarżonej decyzji udzielającej pozwolenia na budowę powodowało bezprzedmiotowość skargi, ponieważ ewentualne wyeliminowanie pozwolenia na budowę z obrotu prawnego stanowi podstawę do podjęcia dalszych kroków prawnych w stosunku do inwestycji. Należy również przytoczyć stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego zawarte w postanowieniu z dnia 23 października 2006r. sygn. akt II OZ 1059/05 (LEX Omega nr 284445), że "Sama obawa, że w przyszłości zostaną podjęte akty administracyjne, które doprowadzą do wstrzymania procesu budowlanego, nie stanowi okoliczności uzasadniającej zastosowanie instytucji wstrzymania wykonania decyzji." Zatem nie jest możliwe wstrzymanie wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę tylko na podstawie hipotetycznego założenia, że decyzja ta zostanie uchylona w przyszłości.
Mając na uwadze powyższe, Sąd uznał, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w postaci niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków i dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 61 § 3 i 5 ppsa.

Uzasadnienie wyroku