I SA/Wa 1211/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6143 Sprawy kandydatów na studia i studentów
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Data:
2009-08-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Daniela Kozłowska
Elżbieta Sobielarska /przewodniczący/
Maria Tarnowska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska Sędziowie: WSA Daniela Kozłowska WSA Maria Tarnowska (spr.) Protokolant Jolanta Dominiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. P. na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia […] kwietnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania stypendium za osiągnięcia w nauce oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku