II SA/Go 677/09 – Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Odmówiono wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji
Sędziowie:
Alina Rzepecka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi A.Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […]r. nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.
Uzasadnienie: W dniu 24 sierpnia 2009r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła skarga A.Z., reprezentowanej przez pełnomocnika A.Z., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] czerwca 2009r, nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.
W skardze pełnomocnik skarżącej złożył wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego orzeczenia z uwagi na brak masy spadkowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z treścią art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, póz. 1270 ze zm.) -zwanej dalej p.p.s.a., wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może jednak na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (art. 61 § 3).
Z powyższego wynika zatem, że do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności konieczne jest spełnienie przynajmniej jednej ze wskazanych przesłanek, przy czym ciężar wykazania ich istnienia spoczywa na stronie skarżącej. Uzasadnienie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności powinno odnosić się do konkretnych zdarzeń bądź okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymywanie zaskarżonego aktu jest uzasadnione, a staje się ono uzasadnione wtedy, gdy stronie grozi szkoda, która nie będzie, mogła być naprawiona przez późniejszy zwrot spełnionego i wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu. Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które raz zaistniawszy, powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (J.P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2008, s.220; B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2009, s. 205).
Instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności dotyczy jednak tylko takich z nich, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania. Wykonanie aktu administracyjnego oznacza spowodowanie, sprowadzenie w sposób dobrowolny lub w trybie egzekucji takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w danym akcie (J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Komentarz, Warszawa 2008, s. 186). Instytucja ta dotyczy tylko takich sytuacji, gdy akt organu administracyjnego nakłada na stronę określone obowiązki i gdy wykonanie tego rozstrzygnięcia może spowodować wystąpienie po stronie skarżącego znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków (postanowienie NSA z dnia 3 lipca 2008r, sygn. aklt II OZ 714/08, LEX nr 493646).
Decyzja, której wstrzymania wykonania domaga się skarżąca, utrzymała w mocy poprzednią decyzję SKO z dnia […] czerwca 2008r., nr […], którą organ odmówił wszczęcia postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności Aktu Własności Ziemi Nr […] z dnia […] lipca 1972r.
Z samej istoty powyższej decyzji wynika, że nie wywołuje ona żadnych bezpośrednich skutków, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a. W decyzji tej organ nie rozstrzyga o tym, czy zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności orzeczenia czy też nie; jest wydawana wyłącznie wtedy, gdy wszczęcie postępowania nieważnościowego jest niedopuszczalne. Jest wynikiem oceny zdolności do działania w sprawie osoby wnoszącej żądanie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności, legitymacji strony, wykazania tego, że nie istnieje decyzja, której ważność należy poddać ocenie, istnienie przeszkód prawnych ustanowionych w ustawach odrębnych (B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2008, s. 776). Z powyższego wynika, że decyzja odmawiająca wszczęcia postępowania nieważnościowego nie nakłada na stronę skarżącą żadnych obowiązków, których zrealizowanie mogłoby wyrządzić jej znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki, a tym samym należy uznać, że nie nadaje się do wykonania.
Dodatkowo należy podkreślić, że wyżej omówiona instytucja wstrzymania wykonania zaskarżonego orzeczenia ma na celu jedynie zapewnienie tymczasowej ochrony, gdyż po myśli przepisu art. 61 § 6 p.p.s.a. wstrzymanie wykonania aktu upada w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w pierwszej instancji.
W niniejszej sprawie na podstawie Zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 listopada 2009r. wyznaczony już został termin rozprawy na dzień 26 listopada 2009r. Zgodnie z art. 152 p.p.s.a. w razie uwzględnienia skargi Sąd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie zaskarżony akt nie może być wykonany.
W konsekwencji, na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku