I SAB/Kr 3/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2008-08-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono wniosek o ponowne ustanowienie pełnomocnika z urzędu
Sędziowie:
Stanisław Grzeszek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Stanisław Grzeszek po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. B. na bezczynność Kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie nadania numeru identyfikacyjnego postanawia oddalić wniosek skarżącego z dnia 27 sierpnia 2009r. o ponowne ustanowienia pełnomocnika z urzędu.
Uzasadnienie: Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowieniem z dnia 31 października 2008r. przyznał skarżącemu prawo pomocy m.in. w zakresie ustanowienia adwokata. Na tej podstawie Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej dnia 7 listopada 2008r. wyznaczył skarżącemu pełnomocnika z urzędu. Z. B. udzielił odpowiedniego pełnomocnictwa ustanowionemu w ten sposób adwokatowi.
Sprawa ze skargi Z. B. na bezczynność Kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie nadania numeru identyfikacyjnego została zakończona wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 czerwca 2009r. oddalającym skargę.
Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 28 lipca 2009r.
Dnia 27 sierpnia 2009r. do tut. Sądu wpłynęła sporządzona przez pełnomocnika z urzędu "opinia o bezzasadności skargi kasacyjnej". Pełnomocnik stwierdził również, że o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie powiadomiony został skarżący oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.
W dniu 28 sierpnia 2009r. skarżący skierował do tut. Sądu wniosek skarżącego o ustanowienie dla niego pełnomocnika.
Postanowieniem z dnia 13 października 2009r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie umorzył postępowanie w zakresie ustanowienia pełnomocnika.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako "p.p.s.a.") w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie, przeciwko któremu został wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd.
Dodatkowo przypomnieć należy, że stosownie do treści art. 243 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.
W myśl art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
W pierwszym rzędzie wskazać należy, że skarżący skierował do Sądu swój wniosek już po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Skoro bowiem odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 28 lipca 2009r. – to trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi kasacyjnej kończył się z dniem 27 sierpnia 2009r. Wniosek skierowany do Sądu w dniu 28 sierpnia 2009r. (data stempla pocztowego na kopercie) jest zatem spóźniony.
W nakreślonych wyżej okolicznościach sprawy doszło do prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie wszczętej skargą Z. B. na bezczynność Kierownika Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie nadania numeru identyfikacyjnego. W konsekwencji brak jest już potrzeby orzekania w przedmiocie ustanowienia dla skarżącego pełnomocnika.
Dodatkowo zważywszy, że był to już kolejny wniosek skarżącego o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, wskazać należy, iż orzeczenie w tym przedmiocie, tj. wyznaczenia adwokata zostało już w niniejszej sprawie wydane. Wyznaczenie adwokata z urzędu przez Radę Adwokacką i podjęcie przez niego czynności w postaci sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej – co miało miejsce w niniejszej sprawie, stanowi wykonanie wydanego w danej sprawie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata. Zgłoszenie przez stronę kolejnego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z tego powodu, że ustanowiony już adwokat odmówił sporządzenia skargi kasacyjnej musi skutkować wydaniem postanowienia o oddaleniu wniosku.
Sądy administracyjne rozpoznając wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika, albo to prawo przyznają, albo też odmawiają jego przyznania, jednakże bez imiennego wskazywania pełnomocników, co należy już do odpowiednich samorządów zawodowych poszczególnych korporacji. Stąd ewentualne zastrzeżenia, co do czynności podejmowanych przez np. poszczególnych adwokatów należy kierować do odpowiednich rad adwokackich (por. postanowienie NSA z dnia 2 sierpnia 2007r., sygn. akt I OZ 575/07).
Mając powyższe na uwadze, na zasadzie art. 260 w zw. z art. 243 § 1 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku