II SA/Rz 153/08 – Postanowienie WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6182 Zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozliczenia z tym związane
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Sygn. powiązane: I OSK 161/09
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-03-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: AWSA Magdalena Józefczyk po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2008r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. B. – reprezentowanego przez pełnomocnika M. B., B. W. – reprezentowanej przez E. M. i Z. B. na decyzję Wojewody z dnia […] grudnia 2007r., Nr […] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości – postanawia – odrzucić skargę Z. B.
Uzasadnienie: W dniu 03 marca 2008r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Rzeszowie wpłynęła skarga H. B. – reprezentowanego przez pełnomocnika M. B., B. W. – reprezentowanej przez pełnomocnika E. M. i Z. B. na decyzję Wojewody z dnia […] grudnia 2007r., Nr […], którą uchylono decyzję Starosty z dnia […] września 2007r., nr […] i odmówiono zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4206/1 i 4206/3, które w wyniku modernizacji operatu ewidencji gruntów weszły w skład działki nr 2037/1 oraz działki nr 4213/1, która weszła w skład działki nr 2037/14 położonej w S., obr. P.
Zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, ze zm.) – zwanej dalej w skrócie P.p.s.a. – skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, w tym m. in. zawierać podpis strony albo jej pełnomocnika.
Wobec faktu, iż skarga podpisana została jedynie przez M. B. – pełnomocnika H. B. oraz E. M. – pełnomocnika B. W. a nie została podpisana przez Z. B., Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zarządzeniem z dnia 3 marca 2008r. wezwał skarżącego Z. B. do podpisania skargi. Do wezwania dołączono stosowne pouczenie, iż nieusunięcie braków formalnych skargi w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia, skutkować będzie jej odrzuceniem.
Wezwanie zostało doręczone ze skutkiem prawnym w dniu 20 marca 2008r., przy zachowaniu rygorów przewidzianych w P.p.s.a.
Pomimo upływu zakreślonego terminu, który mijał z dniem 27 marca 2008r., Z. B. nie podpisał skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:
Do wszczęcia postępowania przed sądem administracyjnym niezbędne jest skuteczne wniesienie skargi, przez co rozumieć należy spełnienie przez nią określonych w ustawie warunków formalnych, bez których nadanie jej właściwego biegu nie jest możliwe.
Stosownie do treści art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony – w tym skarga – powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
Jeżeli skarga pomimo wezwania nie zostanie podpisana Sąd, zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., zobligowany jest ją odrzucić.
Skarżący Z. B. mimo wskazania o uzupełnienie jakich braków się go wzywa oraz pouczeniu o konsekwencjach grożących w razie nie wykonania tej czynności nie uczynił zadość wezwaniu i nie podpisał skargi.
W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku