I SA/Wa 1735/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Hasła tematyczne:
Odrzucenie skargi
Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2009-10-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Jolanta Dargas /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Dargas po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. D. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia […] lipca 2009 r., nr […] w przedmiocie nadania licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami postanawia odrzucić skargę.
Uzasadnienie: Minister Infrastruktury decyzją z dnia […] lipca 2009 r., nr […] umorzył postępowanie administracyjne w sprawie nadania S. D. licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami […].
W dniu 7 września 2009 r. na wyżej wymienioną decyzję S. D.
wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz.1270 ze zm.) skargę można
wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, zaś stosownie do § 2 tego art. przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie
nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.
Decyzja, której dotyczy skarga, wydana została przez Ministra Infrastruktury
jako organ pierwszoinstancyjny i przysługiwał od niej skarżącemu – podstawie art.
127 § 3 k.p.a. – wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Wobec niniejszego przedmiotową skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję pierwszoinstancyjną Sąd uznał za niedopuszczalną i na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 Prawa o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi postanowił jak w sentencji orzeczenia.
Niezależnie od powyższego zauważyć należy, że Minister Infrastruktury w uzasadnieniu postanowienia nr […] opatrzonego datą […] października 2008 r. stwierdzającym uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Ministra Infrastruktury z dnia […] lipca 2009 r. nr […] zawarł błędne pouczenie, iż
postanowienie to jest ostateczne – w sytuacji gdy na powyższe postanowienie stronie przysługuje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zgodnie z art. 112 k.p.a., pouczenie w decyzji co do prawa wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która zastosowała się
Sygn. akt I SA/Wa 1735/09
do tego pouczenia. Strona postępowania zakończonego w/w postanowieniem może więc wystąpić stosownie – do art. 87 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – do Sądu, za pośrednictwem organu, z wnioskiem o
przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Przy czym wniosek taki należy złożyć w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, a do wniosku załączyć należy skargę (art. 87 § 4 w/w ustawy)

Uzasadnienie wyroku