II SA/Gl 943/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
6401 Skargi organów nadzorczych na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-10-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu
Sędziowie:
Rafał Wolnik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Rafał Wolnik po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody […] na uchwałę Rady Gminy N. z dnia […] nr […] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy w kwestii wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały p o s t a n a w i a: oddalić wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.
Uzasadnienie: Rada Gminy N. w dniu […] podjęła uchwałę nr […] w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nie dłuższy niż 10 lat, na wydzierżawienie nieruchomości przeznaczonych pod eksploatację kruszywa, a położonych w sołectwie B. na rzecz M.M. właściciela firmy A z siedzibą w T.
W skardze z dnia […] do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący Wojewoda […] wniósł m.in. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu wskazując, iż niewstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały może spowodować wywołanie trudnych do odwrócenia skutków, albowiem Wójt Gminy N. może zawrzeć umowę dzierżawy bez przeprowadzenia postępowania przetargowego, co tym samym może narazić na szkodę interes publiczny.
Wójt Gminy N. ustosunkowując się do powyższego wniosku podniósł, iż odkąd do obrotu prawnego weszła już umowa dzierżawy zawarta w dniu […], w której wysokość czynszu została wynegocjowana na korzystnych dla gminy warunkach, nie zachodzi żadne niebezpieczeństwo wyrządzenia nikomu szkody, ani spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej p.p.s.a.), wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże zgodnie z treścią art. 61 § 3 p.p.s.a. sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zaistnieją szczególne okoliczności uzasadniające takie orzeczenie, tj. gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku winno odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu lub czynności jest uzasadnione.
W przedmiotowej sprawie Sąd stwierdza jednak, iż złożony przez stronę skarżącą wniosek nie zawiera żadnych informacji bądź argumentów, odnoszących się do przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały mogących uprawdopodobnić, iż wykonanie uchwały istotnie zrodzi niebezpieczeństwo wywołania po jej stronie znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. Skarżący we wniosku wskazał jedynie, iż na skutek niewstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały Wójt Gminy N. może zawrzeć umowę dzierżawy bez przeprowadzenia postępowania przetargowego, co tym samym może narazić na szkodę interes publiczny i spowodować trudne do odwrócenia skutki. Powyższa okoliczność nie może stanowić podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, albowiem z dokumentów nadesłanych do tut. Sądu przez Radę Gminy N. wynika, iż do obrotu prawnego weszła już umowa dzierżawy zawarta w dniu […]. Umowa ta nie mogła narazić na szkodę interesu publicznego, z uwagi na fakt, iż została ona zawarta na podstawie wyżej wspomnianej uchwały, która nie jest aktem prawa miejscowego. To oznacza, iż postanowienia tej uchwały mają charakter nienormatywny, kierunkowy i ustalają jedynie zasady odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz M.M. właściciela firmy A z siedzibą w T. Zakres podmiotowy zaskarżonej uchwały nie dotyczy wszystkich mieszkańców sołectwa B. Problem zaś wykonania aktu administracji i jego ewentualnego wstrzymania wykonania dotyczy jedynie aktów zobowiązujących, ustalających dla ich adresatów nakazy powinnego zachowania lub zakazy określonego zachowania oraz aktów, na podstawie których określony podmiot uzyskuje równocześnie uprawnienie i mocą którego zostają na niego nałożone obowiązki (por. np. T. Woś /w:/ T. Woś, H. Krzysiak-Molczyk, M. Romańska: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz. Warszawa 2005, s. 295-296). Takim zaś aktem nie jest uchwała podjęta w przedmiocie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,
Także biorąc pod rozwagę okoliczności nie powołane przez stronę skarżącą, a rozważane przez tut. Sąd z urzędu, nie da się wskazać ewentualnych zagrożeń uzasadniających dopuszczalność wstrzymania zaskarżonej uchwały.
Wobec powyższego, z braku ustawowych przesłanek, wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały należało oddalić w oparciu o art. 61 § 3 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku