II OSK 1779/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane: II SA/Kr 1201/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-11-21
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Bożena Walentynowicz /przewodniczący/
Grzegorz Czerwiński /sprawozdawca/
Jerzy Bujko

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Bożena Walentynowicz Sędziowie : Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński (spr.) Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej A. G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 13 maja 2008 r. sygn. akt II SA/Kr 1201/07 w sprawie ze skargi A. G. i K. G. na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia […] sierpnia 2008 r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę kasacyjną

Uzasadnienie wyroku