II OSK 1785/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6016 Ochrona przeciwpożarowa
Sygn. powiązane: II SA/Rz 125/08
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Państwowej Straży Pożarnej
Data:
2008-11-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Sędziowie:
Bożena Walentynowicz /przewodniczący/
Grzegorz Czerwiński /sprawozdawca/
Jerzy Bujko

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : Sędzia NSA Bożena Walentynowicz Sędziowie : Sędzia NSA Jerzy Bujko Sędzia del. WSA Grzegorz Czerwiński (spr.) Protokolant: Agnieszka Majewska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej "[…]" w R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2008 r. sygn. akt II SA/Rz 125/08 w sprawie ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "[…]" w R. na decyzję Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie z dnia […] grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie nakazu wyposażenia budynków mieszkalnych w instalację wodociągową 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania, 2. zasądza od Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "[…]" w R. kwotę 500 (pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie wyroku