IV SA/Wa 2069/08 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Rada Miasta
Data:
2008-12-19
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Marian Wolanin /przewodniczący sprawozdawca/
Aneta Dąbrowska
Agnieszka Wójcik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marian Wolanin (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Aneta Dąbrowska, asesor WSA Agnieszka Wójcik, Protokolant Agnieszka Olszewska, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi S. L., H. K., E. G., R. P., K. P., R. P. na uchwałę Rady W. z dnia […]lipca 2008 r. Nr […] w przedmiocie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p o s t a n a w i a odrzucić skargę H. K., E. G., R. P., K. P., R. P.
Uzasadnienie: Pismem z dnia 26 listopada 2008 r. S. L., H. K., E. G., R. P. s, F., R. P. s. J. oraz K. P., wszyscy reprezentowani przez adw. M. M., wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady W. a dnia […] lipca 2008 r. nr […] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wraz z wniesieniem skargi pełnomocnik skarżących uiścił wpis w wysokości 500 (pięciuset) zł. Na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2009 r. pełnomocnik skarżących oświadczył, że wpis od skargi wniósł w imieniu skarżącego S. L., natomiast kwestię oceny wniesienia tego wpisu jako mającego dotyczyć także pozostałych skarżących pozostawił do uznania Sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
W przedmiotowej sprawie skarżący wywodzą swój interes prawny do złożenia skargi na uchwałę Rady W. z dnia […] lipca 2008 r. nr […] z tytułu posiadania prawa własności do odrębnych nieruchomości: S. L. do działek […] i […]; H. K. i E. G. do działek nr […],[…] i […]; R. P. s, F., R. P. s. J. oraz K. P. do działki o dawnym nr […].
Oznacza to, że na podstawie §2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193) w związku z art. 233, art. 219 i art. 214 §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270, ze zm.) zwanej dalej Ppsa, należny wpis od skargi powinien zostać uiszczony odrębnie przez każdego ze skarżących wywodzących swoje prawa do poszczególnych odrębnych nieruchomości, co w konsekwencji oznacza, że oddzielny wpis powinien być uiszczony przez: S. L. w wysokości 300 (trzystu) zł, H. K. i E. G. w wysokości 300 (trzystu) zł i R. P. s, F., R. P. s. J. oraz K. P. w wysokości 300 (trzystu) zł.
Z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) wynika bowiem, iż skargę do sądu administracyjnego na uchwałę organu gminy można złożyć wtedy, gdy uchwała ta narusza interes prawny skarżącego. Złożenie skargi na uchwałę dotyczącą planu miejscowego związane jest zatem z przysługiwaniem praw do nieruchomości objętych tym planem, ponieważ interes prawny wskazany w powołanym wyżej art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należy wiązać w takim przypadku z prawami do nieruchomości, skoro przedmiotem oceny Sądu miałyby być rozważania dotyczące sposobu, zakresu i legalności oddziaływania ustaleń planu na przedmiot tych ustaleń, tj. na nieruchomości.
Jeżeli więc skarżący w niniejszej sprawie wywodzą legitymację skargową do kwestionowania uchwały Rady W. z dnia […] lipca 2008 r. nr […] z przysługiwania praw do odrębnych nieruchomości, to nie występuje pomiędzy tymi skarżącymi współuczestnictwo określone w art. 214 §2 P.p.s.a. Skutkiem tego, wpisy od złożonych skarg powinny zostać opłacone, zgodnie z art. 230 §1 w zw. z art. 221 Ppsa, jednocześnie z wniesieniem skargi, bez konieczności wzywania profesjonalnego pełnomocnika skarżących do uiszczenia wpisu. Wobec oświadczenia złożonego przez pełnomocnika skarżących na rozprawie w dniu 20 kwietnia 2009 r., iż uiścił on wpis jedynie w imieniu skarżącego S. L. oraz faktu, że po odjęciu należnej kwoty wpisu w wysokości 300 (trzystu) zł od skargi S. L. od faktycznie uiszczonej kwoty 500 (pięciuset) zł pozostała kwota 200 (dwieście) zł. nie pokrywa wymaganych wpisów od któregokolwiek z pozostałych skarżących, należało uznać, że pełnomocnik skarżących nie uiścił w wymaganej wysokości i w ustawowo określonym terminie wpisów od skarg H. K., E. G., R. P. s. F., R. P. s. J. oraz K. P., dlatego na podstawie art. 221 Ppsa należało orzec jak w sentencji.

Uzasadnienie wyroku