II SA/Ol 917/09 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Matuszak /sprawozdawca/
Alicja Jaszczak-Sikora
Zbigniew Ślusarczyk /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Zbigniew Ślusarczyk Sędziowie Sędzia WSA Alicja Jaszczak-Sikora Sędzia WSA Adam Matuszak (spr.) Protokolant Grażyna Wojtyszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.J.L na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia "[…]". "[…]" w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę. WSA/wyr.1 – sentencja wyroku

Uzasadnienie wyroku