VII SA/Wa 1477/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Bogusław Cieśla /przewodniczący sprawozdawca/
Ewa Machlejd
Halina Kuśmirek

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Cieśla (spr.), , Sędzia NSA Halina Kuśmirek, Sędzia WSA Ewa Machlejd, Protokolant Jakub Szczepkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. P. i J. P. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia […] czerwca 2009 r. znak […] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji skargę oddala

Uzasadnienie wyroku