IV SA/Wa 1563/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6152 Lokalizacja innej inwestycji celu publicznego
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-09-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Góra-Błaszczykowska /sprawozdawca/
Agnieszka Łąpieś-Rosińska /przewodniczący/
Alina Balicka

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska, Sędziowie Sędzia WSA Alina Balicka, Sędzia WSA Agnieszka Góra-Błaszczykowska (spr.), Protokolant Izabela Urbaniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi K. Z. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] grudnia 2007 r. nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania – oddala skargę –

Uzasadnienie wyroku