II OZ 733/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:
Odrzucenie zażalenia
Sygn. powiązane: II SA/Rz 702/08
Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-03
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Jerzy Bujko /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 2 września 2009 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Jerzy Bujko po rozpoznaniu w dniu 2 września 2008 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B.G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 8 czerwca 2008 roku, sygn. akt II SA/Rz 702/08 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi B.G. na postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie z dnia […] września 2008 roku, nr […] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia oddalić zażalenie
Uzasadnienie: Postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt II SA/Rz 702/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odmówił B.G. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym w postaci zwolnienia od kosztów sądowych.
Postanowienie to wraz z pouczeniem o prawie wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zostało doręczone skarżącej w dniu 11 maja 2009 r.
B.G. złożyła zażalenie na to postanowienie w dniu 25 maja 2009 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie postanowieniem z dnia 8 czerwca 2009 roku odrzucił zażalenie skarżącej wskazując, że zostało ono wniesione z uchybieniem ustawowego terminu.
Zażalenie na powyższe postanowienie złożyła skarżąca zarzucając błędne ustalenie stanu faktycznego. W jej ocenie, zachowała termin do wniesienia zażalenia.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.
Jak słusznie stwierdził Sąd I instancji, skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia odwołania, który upłynął w dniu 18 maja 2009 r. Stosownie zaś do treści art. 197 § 2 ustawy do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, która podlega odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny m.in. w przypadku jej wniesienia po upływie terminu – art. 178 ustawy. Warto przy tym podkreślić, że doręczając skarżącej odpis postanowienia 22 kwietnia 2009 roku Sąd I instancji pouczył skarżącą zarówno o terminie do wniesienia zażalenia, jak i o skutkach jego uchybienia.
Z powyższych względów, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

Uzasadnienie wyroku