II SAB/Rz 44/09 – Postanowienie WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6135 Odpady
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Starosta
Data:
2009-09-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Odrzucono skargę
Sędziowie:
Małgorzata Wolska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Rzeszów, dnia 16 listopada 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący: S NSA Małgorzata Wolska po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A." T. P. Sp. z o.o. na bezczynność Starosty Powiatu […] polegającą niewydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów p o s t a n a w i a I. skargę odrzucić; II. zwrócić skarżącej nadpłacony wpis sądowy w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).

Uzasadnienie wyroku