I SA/Lu 522/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-08-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Halina Chitrosz
Irena Szarewicz-Iwaniuk /przewodniczący/
Wojciech Kręcisz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk, Sędziowie WSA Halina Chitrosz,, WSA Wojciech Kręcisz (sprawozdawca), Protokolant Stażysta Radosław Kot, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 20 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego z dnia […] nr […]; II. zasądza od Dyrektora Izby Celnej na rzecz J. J. kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku