VII SA/Wa 1363/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Zawieszono postępowanie
Sędziowie:
Agnieszka Wilczewska-Rzepecka /przewodniczący/
Tadeusz Nowak /sprawozdawca/
Mirosława Kowalska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka, , Sędzia WSA Mirosława Kowalska, Sędzia WSA Tadeusz Nowak (spr.), Protokolant Agnieszka Ciszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J. T. na decyzję Wojewody […] z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie zatwierdzenia zmian w projekcie budowlanym postanawia: zawiesić postępowanie sądowe
Uzasadnienie: Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.
W niniejszej sprawie przesyłki zawierające zawiadomienia o terminie rozprawy zaadresowane na M. S. i W. S. wrócił z adnotacją poczty ,,adresat nie żyje".
Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji na podstawie art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Uzasadnienie wyroku