II SO/Kr 23/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-07-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
zwolniono od kosztów i ustanowiono adwokata
Sędziowie:
Izabela Dobosz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabela Dobosz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. od podstawienia referendarza Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 września 2009 r. w sprawie z wniosku M. B. o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata postanawia: 1) zwolnić skarżącą M. B. od kosztów sądowych, 2) ustanowić dla skarżącej M. B. adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka w K.
Uzasadnienie: Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowieniem z dnia 15 września 2009 r. zwolnił M. B. od kosztów sądowych i ustanowił dla niej adwokata z urzędu.
Od powyższego postanowienia Inspektor Nadzoru Budowlanego w W. wniósł sprzeciw podnosząc, że M. B. jest w wyśmienitej sytuacji materialnej, gdyż będąc współwłaścicielką nieruchomości zabudowanej położonej w S. dokonała wymiany okien oraz zamurowania części otworów z robotami towarzyszącymi. W sprzeciwie wskazano, że "sporządzanie licznych pism i podróże na skargi na różne urzędy, instytucje i osoby wskazuje na posiadanie pokaźnych środków finansowych przez skarżącą na ich realizację".
Wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie w całości. Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Taka sytuacja zachodzi w niniejszej sprawie. Wnioskodawczyni prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe, a jej miesięczny dochód z tytułu zasiłku dla bezrobotnych wynosi około 600 zł. Jest współwłaścicielką w 1/2 części domu oraz działki o pow. 17 arów. Przedłożone przez nią dokumenty (kserokopie rachunków za energię elektryczną w wysokości średnio 105,29 zł, decyzja w sprawie wymiaru podatku rolnego, zestawienie wpłat za rok 2008 i 2009 do MPO K. oraz decyzja w sprawie przyznania prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych) wskazują, że uzyskiwany przez M. B. dochód po odliczeniu stałych miesięcznych wydatków pozwala na funkcjonowanie na poziomie minimum socjalnego. Sam fakt posiadania nieruchomości, w sytuacji, gdy nie przynosi ona żadnych dochodów, nie jest wystarczający do ustalenia, że wniosek złożony w niniejszej sprawie nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Sądu opisane wyżej sytuacja uzasadnia przyjęcie, że skarżąca nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego.
Poglądu tego nie zmieniają okoliczności podniesione w sprzeciwie. W piśmie z dnia 4 listopada 2009 r. M. B. wskazała, że z pomocą syna wymieniła 2 okna, jednakże były to okna używane, które zostały jej podarowane przez rodzinę i odmalowane przez nią osobiście. Także fakt udziału w licznych postępowaniach – w świetle przedstawionych dowodów z dokumentów – nie uzasadnia przyjęcia, że wnioskodawczyni "jest w wyśmienitej sytuacji materialnej".
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 i art. 260 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku