II SA/Kr 1298/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Prawo pomocy
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-08-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Oddalono wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Sędziowie:
Izabela Dobosz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabela Dobosz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu skarżącej od postanowienia referendarza WSA w Krakowie z dnia 29 września 2009 r. oddalającego wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie skargi J. B. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 29 maja 2009 r., Nr: […] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: oddalić wniosek skarżącej o zwolnienie od kosztów sądowych.
Uzasadnienie: Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie postanowieniem z dnia 29 września 2009 r. oddalił wniosek J. B. o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 29 maja 2009 r. Nr: […] w przedmiocie umorzenia postępowania.
Od powyższego postanowienia J. B. wniosła sprzeciw podnosząc, że jej zarobki nie są wysokie, a zaskarżona decyzja jest wadliwa.
Wniosek skarżącej zasługuje nie na uwzględnienie w całości. Obejmował on zwolnienie od kosztów sądowych, a więc przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.
Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1270) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. J. B. takiej sytuacji nie wykazała.
Skarżąca prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z […]-letnim synem P. B. i matką S. B.. Ich łączny miesięczny dochód wynosi 5.709,95 zł i stanowi go wynagrodzenie za pracę skarżącej w wysokości […] zł, wynagrodzenie za pracę syna w wysokości […] zł oraz świadczenie emerytalne jej matki w wysokości […] zł. W skład majątku skarżącej wchodzi dom o powierzchni 160 m oraz nieruchomość rolna wielkości 3,10 ha. Skarżąca nie dysponuje zasobami pieniężnymi, jak również przedmiotami wartościowymi.
Osiąganie przez skarżącą stałego dochodu w wysokości przewyższającej minimum socjalne, a także fakt uzyskiwania stałego dochodu przez pozostałych członków rodziny pozwala – w ocenie Sądu – na poniesienie w niniejszej sprawie kosztów sądowych bez uszczerbku w utrzymaniu siebie i rodziny.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 260 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie wyroku