II SA/Kr 1368/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6012 Wstrzymanie robót budowlanych, wznowienie tych robót, zaniechanie dalszych robót budowlanych
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-09-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Izabela Dobosz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Izabela Dobosz po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 7 sierpnia 2009 r., znak: […] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zwrócić skarżącemu kwotę 50 (pięćdziesiąt) zł tytułem połowy niesionego w sprawie wpisu.
Uzasadnienie: W piśmie z dnia 14 października 2009 r. skarżący J. J. oświadczył, że cofa skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 7 sierpnia 2009 r. znak: […] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej oraz wnosi o umorzenie postępowania i zwrot połowy wpisu od skargi tj. kwoty 50 zł.
Uznając cofnięcie skargi za dopuszczalne należało umorzyć postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).
W przypadku cofnięcia skargi Sąd zwraca stronie połowę uiszczonego wpisu, do czego zobowiązuje go art. 232 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Dlatego na podstawie powołanego przepisu orzeczono jak w pkt 2 sentencji postanowienia.

Uzasadnienie wyroku