VI SA/Wa 1022/09 – Postanowienie WSA w Warszawie


Sygnatura:
6171 Radcowie prawni i aplikanci radcowscy
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Minister Sprawiedliwości
Data:
2009-06-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie z art. 161 ustawy -PoPPSA
Sędziowie:
Dorota Wdowiak /przewodniczący/
Olga Żurawska-Matusiak /sprawozdawca/
Zbigniew Rudnicki

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Wdowiak Sędziowie Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki Sędzia WSA Olga Żurawska-Matusiak (spr.) Protokolant Aneta Stefaniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zwrócić T. S. kwotę 100 (sto) złotych, tytułem połowy wpisu od skargi.
Uzasadnienie: Skarżący – T. S. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – za pośrednictwem organu, skargę na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia […] marca 2009 r., w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację radcowską.
W odpowiedzi Minister Sprawiedliwości wniósł o oddalenie skargi, uznając za bezzasadne twierdzenia w niej zawarte.
Zarządzeniem Sądu z dnia 27 października 2009 r. (k. 46 akt) w niniejszej sprawie został wyznaczony termin rozprawy na dzień 27 listopada 2009 r.
20 listopada 2009 r. do Sądu wpłynęło pismo procesowe skarżącego, w którym oświadczył on, że na podstawie art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), cytowana dalej jako p.p.s.a. cofa rzeczoną na wstępie skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:
Zgodnie z dyspozycją art. 60 p.p.s.a. skarżący może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi wiąże Sąd. Jednakże Sąd rozpoznając wniosek o cofnięcie skargi obowiązany jest uznać za niedopuszczalne cofnięcie skargi, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.
W ocenie Sądu w rozpoznawanym przypadku należy stwierdzić, iż cofnięcie skargi przez skarżącego jest dopuszczalne i skuteczne, albowiem nie zmierza ono do obejścia prawa oraz nie spowoduje utrzymania w mocy decyzji dotkniętej wadą nieważności.
Gdy cofnięcie skargi jest skuteczne, zgodnie z przepisem art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
Biorąc powyższe pod uwagę Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, działając na podstawie przepisu art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 60 p.p.s.a.
W przedmiocie kosztów Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Uzasadnienie wyroku