V SA/Wa 892/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6272 Wizy, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, na osiedlenie się, wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Data:
2009-06-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Bożek /sprawozdawca/
Małgorzata Dałkowska-Szary
Mirosława Pindelska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Mirosława Pindelska, Sędzia WSA – Jolanta Bożek (spr.), Sędzia NSA – Małgorzata Dałkowska – Szary, , Protokolant – Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi L. V. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia […] marca 2009 r. nr […] w przedmiocie: wydalenia z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zobowiązania do opuszczenia tego terytorium. skargę oddala

Uzasadnienie wyroku