V SA/Wa 1206/09 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6536 Ulgi w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej (art. 34 i 34a  ustaw
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Data:
2009-08-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Bożek /sprawozdawca/
Małgorzata Dałkowska-Szary
Mirosława Pindelska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA – Mirosława Pindelska, Sędzia WSA – Jolanta Bożek (spr.), Sędzia NSA – Małgorzata Dałkowska – Szary, , Protokolant – Marcin Woźniak, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia […] czerwca 2009 r. nr […] w przedmiocie: odmowy umorzenia kwoty nienależnie pobranego świadczenia. skargę oddala

Uzasadnienie wyroku