II SA/Po 28/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane: II OZ 606/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-01-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżoną decyzję
Sędziowie:
Aleksandra Łaskarzewska /sprawozdawca/
Edyta Podrazik
Jerzy Stankowski /przewodniczący/
Wiesława Batorowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E. S. na decyzję Wojewody W. z dnia […] 2008r. Nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji I. uchyla zaskarżoną decyzję II. zasądza od Wojewody W. na rzecz skarżącej kwotę […] zł (…) tytułem zwrotu kosztów sądowych III. określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana /-/ E. Podrazik /-/ J. Stankowski /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie wyroku