II SA/Rz 601/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Robert Sawuła /sprawozdawca/
Stanisław Śliwa
Zbigniew Czarnik /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie WSA Robert Sawuła /spr./ NSA Stanisław Śliwa Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J.K. na decyzję Wojewody […] z dnia […] maja 2009 r., Nr […] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku