II OZ 606/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Hasła tematyczne:
Wstrzymanie wykonania aktu
Sygn. powiązane: II SA/Po 28/09
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-24
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono zażalenie
Sędziowie:
Maria Czapska -Górnikiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

II OZ 606 / 09 POSTANOWIENIE Dnia 21 lipca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Maria Czapska – Górnikiewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia E. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 kwietnia 2009 r. sygn. akt II SA/Po 28/09 w zakresie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] listopada 2008r. nr […] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w wyniku wznowienia postępowania postanawia oddalić zażalenie.
Uzasadnienie: II OZ 606 / 09
UZASADNIENIE
Zaskarżonym postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu odmówił wstrzymania wykonania decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia […] listopada 2008 r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Poznania z dnia […] sierpnia 2008 r., którą to decyzją odmówiono na podstawie art. 151 § 1 pkt 1 w zw. z art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. uchylenia decyzji ostatecznej Prezydenta Miasta Poznania z dnia […] sierpnia 2006 r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
W uzasadnieniu swego postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż w skardze na ww. decyzję Wojewody Wielkopolskiego E. S. zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu I instancji.
Wojewódzki Sąd Administracyjny odmawiając wstrzymania wykonania skarżonej decyzji stwierdził, iż co do zasady cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne. Charakter rozstrzygnięcia obu decyzji powoduje też zdaniem Sądu, że nie nadają się one do wykonania, tym samym nie stwarzają zagrożeń, dających podstawę do wstrzymania ich wykonania. W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia, a także wniosku o wstrzymanie była decyzja odmawiająca uchylenia decyzji dotychczasowej oraz utrzymująca ją w mocy decyzja organu II instancji. W ocenie Sądu pierwszej instancji obie te decyzje nie mają cech wykonalności w rozumieniu art.61§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.- zwanej dalej p.p.s.a.).
Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła E. S., wskazując na uchybienia, jakimi dotknięta jest decyzja o pozwoleniu na budowę, która dopuszcza do realizacji obiektu uciążliwego dla skarżącej.
Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.
Przedmiotem ochrony tymczasowej mogą być takie akty lub czynności, które nadają się do wykonania i wymagają wykonania (por. T. Woś (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, str. 295; Z. Kmieciak, glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 1997 r., sygn. SA/Rz 1382/96, OSP 1998, z. 3, poz. 54, t. 1). Przez pojęcie wykonania aktu administracyjnego należy przy tym rozumieć spowodowanie w sposób dobrowolny lub doprowadzenie w trybie egzekucji do takiego stanu rzeczy, który jest zgodny z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Objęta skargą w niniejszej sprawie decyzja Wojewody Wielkopolskiego do takich aktów nie należy. Z tych też względów nie może strona skarżąca skutecznie wywodzić naruszenia w warunkach przedmiotowej sprawy art. 61 § 3 p.p.s.a.
Co do zasady cechy wykonalności nie mają decyzje odmowne. Trafnie tym samym wskazał Sąd pierwszej instancji, iż skarżona decyzja z uwagi na jej charakter nie uzasadnia jej wstrzymania. W decyzji takiej nie można bowiem odnaleźć takich praw i obowiązków, które mogłyby podlegać wykonaniu, a tym samym nie zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., uzasadniających wstrzymanie wykonania decyzji.
W związku z wywodami zawartymi we wniesionym zażaleniu koniecznym jest też podkreślenie, iż rozpoznając na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. wniosek o wstrzymanie wykonania przedmiotu zaskarżenia, Sąd nie dokonuje oceny zawartości skargi (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 2004 r., sygn. FZ 163/04, niepubl.). Niezgodność zaskarżonej decyzji z prawem, która jest przedmiotem oceny Sądu w toku rozprawy i ochrona tymczasowa wynikająca z art. 61 p.p.s.a., to dwie różne kwestie. Oparcie wniosku o ochronę tymczasową na niezgodności rozstrzygnięcia z prawem, a zwłaszcza orzeczenie Sądu w tym zakresie, niweczyłoby kontrolę sądową legalności aktu administracyjnego, jakim jest zaskarżona w sprawie decyzja (por. post. Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2005 r., II OZ 184/05, niepubl.).
Mając przytoczone wyżej względy na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na mocy art. 184 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił wniesione zażalenie.

Uzasadnienie wyroku