II SA/Po 360/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-05-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Aleksandra Łaskarzewska /sprawozdawca/
Edyta Podrazik
Jerzy Stankowski /przewodniczący/
Wiesława Batorowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia […] 2009r. Nr […] w przedmiocie zasiłku celowego oddala skargę. /-/ E. Podrazik /-/ J. Stankowski /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie wyroku