II SA/Po 532/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
638 Sprawy egzekucji administracyjnej;  egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2009-07-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono postanowienie I i II instancji
Sędziowie:
Aleksandra Łaskarzewska /sprawozdawca/
Edyta Podrazik
Jerzy Stankowski /przewodniczący/
Wiesława Batorowicz

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Stankowski Sędziowie Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska (spr.) Sędzia WSA Edyta Podrazik Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 27 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. K. na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. z dnia […] 2009r. Nr […] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w C. z dnia […]r. nr […] II. zasądza od W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. na rzecz skarżącego kwotę […]zł (…) tytułem zwrotu kosztów wpisu III. określa, że zaskarżone postanowienie nie może być wykonane /-/ E. Podrazik /-/ J. Stankowski /-/ A. Łaskarzewska

Uzasadnienie wyroku