III SA/Gl 162/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Podatek od towarów i usług
Prawo pomocy
Sygn. powiązane: I FZ 313/09
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-02-11
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Pozostawiono bez rozpoznania wniosek o prawo pomocy
Sędziowie:
Małgorzata Jużków /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Jużków ( spr. ) po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Spółka z o.o. w Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług w kwestii wniosku o przyznanie prawa pomocy postanawia: pozostawić wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.
Uzasadnienie: Zaskarżoną decyzją z […] r. nr […] Dyrektor Izby Skarbowej w K. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Z. z […]r. nr […] mocą której uznano za bezprzedmiotowe i umorzono postępowanie podatkowe o potrącenie wzajemnych zobowiązań z kwoty zwrotu podatku od towarów i usług wynikającej z korekty deklaracji za październik 2001 r. i wezwania do uiszczenia opłaty sądowej w kwocie […] zł do sprawy zawisłej przed Sądem Rejonowym w Z. sygn. akt […].
Pismem z 3 marca 2009 r. strona została wezwana do uiszczenia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, wpisu od skargi w kwocie […] zł, pod rygorem odrzucenia skargi. Przed upływem zakreślonego terminu strona skierowała do tut. Sądu pismo z […] r. o zwolnienie jej z kosztów. Następnie pismem z 25 marca 2009 r. została wezwana do złożenia wniosku na stosownym formularzu, a pismem z 15 kwietnia 2009 r. do wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Strona wezwania nie wykonała, a pismem z […] r. poinformowała, że nie będzie brała udziału w tworzeniu fikcji literackiej związanej z produkcją dokumentów, które mają udowodnić brak środków finansowych na wniesienie wpisu."
Postanowieniem z 13 maja 2009 r. Referendarz sądowy odmówił Spółce przyznania prawa pomocy. Postanowienie to zostało zaskarżone wniesieniem sprzeciwu. Po ponownym rozpatrzeniu wniosku postanowieniem z 16 czerwca 2009 r. Sąd odmówił stronie przyznania prawa pomocy. Pomimo zaskarżenia powyższego postanowienia stało się ono prawomocne, gdyż Naczelny sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 14 września 2009 r. sygn. akt I FZ 313/09 zażalenie oddalił.
Kolejnym pismem z […] r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie […] zł ze stosownymi pouczeniami. Wezwanie zostało doręczone […]r., a […] wpłynął kolejny pisemny wniosek o przyznanie prawa pomocy. Jako uzasadnienie wskazano kradzież wnioskodawcy przez organ podatkowy kwoty […] zł i spowodowanie szkody w kwocie […]. zł oraz wydanie wobec skarżącej […] decyzji, postanowień i tytułów wykonawczych (w piśmie z […] r. wskazano ich […]), uchylenie w drugiej instancji […] spraw. Podkreślono, że nadal zawisłych w drugiej instancji jest […] spraw, a rozpatrywane w sądzie administracyjnym są […] sprawy, co spowodowało zaprzestanie działalności i zwolnienie pracowników.
Pismem z 3 listopada 2009 r. strona skarżąca została wezwana do złożenia wniosku na stosownym formularzu oraz przedstawienie dokumentów, które pozwolą ocenić zasadność złożonego wniosku (przykładowo wskazane w wezwaniu). Wezwanie zostało doręczone […]r., a […]r. strona przedłożyła tylko wniosek na stosownym formularzu przesłany w jednej kopercie z wnioskami do spraw o sygn. akt III SA/GL 620-623/09, III SA/GL 670/09, III SA/GL 1009/09 oraz III SA/GL 713/09, III SA/GL 70-71/09. Nie przesłała żadnych dokumentów obrazujących jej aktualny stan majątkowy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:
Stosownie do treści art. 246 § 2 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 123, poz. 1270, w skrócie p.p.s.a) prawo pomocy może być przyznane osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Obejmuje ono zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (..)- art. 244 § 1 i może być przyznane w zakresie całkowitym i częściowym- art. 245 § 1 wyżej wskazanej ustawy. Przyznanie prawa pomocy osobie prawnej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym – gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania(art. 246 § 2 ustawy). Wniosek o przyznanie prawa pomocy strona składa na stosownym formularzu (art. 257 p.p.s.a.), a kiedy jego treść okaże się niewystarczająca do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego winna go uzupełnić w zakreślonym terminie zgodnie z wezwaniem (art. 255). Na stronie, która ubiega się o przyznanie jej prawa pomocy ciąży obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających jego przyznanie.
W niniejszej sprawie Spółka złożyła wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych – uiszczenia wpisu w kwocie […] zł, a zatem w ograniczonym zakresie. Wniosek uzasadniła zablokowaniem wszystkich kont bankowych przez organy podatkowe oraz zajęcie majątku ruchomego i nieruchomego w toku postępowania egzekucyjnego, zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej i zwolnieniem pracowników co uniemożliwia pozyskanie i dysponowanie środkami finansowymi, a to skutkuje niemożnością uiszczenia żądanego wpisu.
W związku ze złożonym wnioskiem strona była wezwana, pismem z 15 kwietnia 2009 r. i 3 listopada 2009 r. do uzupełnienia danych zawartych we wniosku z […] i […]r. celem wykazania swojej aktualnej sytuacji majątkowej. Wezwani a te pozostały bez odpowiedzi. Należy wyjaśnić, że wniosek z […]r. został powtórzony na formularzu z […]r. i jest identyczny w treści jak formularz z […]r., który był już przedmiotem oceny tut. Sądu, jak i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Kolejny wniosek o prawo pomocy jest identyczny w treści i nie został poparty żadnymi nowymi dowodami, które wskazywałyby, iż sytuacja finansowa skarżącej Spółki uległa jakiejkolwiek zmianie. Skarżąca nie wykazała prawdziwości składanych oświadczeń o braku środków finansowych na uiszczenie wpisu, a w szczególności, że zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej i co rozumie pod tym pojęciem, skoro Spółka nie jest w likwidacji czy upadłości oraz dalej widnieje w KRS. Nadto, co Sąd stwierdził z urzędu, z akt sprawy III SA/GL 1123/08 wynika, że składa nadal deklaracje VAT-7 i CIT-8.
Przypomnieć zatem przyjdzie, że w świetle przedstawionych wyżej zasad udzielania prawa pomocy, Sąd rozpoznając wnioski w tym zakresie bierze pod uwagę tylko dane o stanie majątkowym i dochodach wnioskodawcy (art. 252 § 1 p.p.s.a.). Nie może natomiast na tym etapie postępowania sądowego badać zarzutów wskazujących na wadliwość postępowania organu, który wydał zaskarżony akt. Należy też wskazać, że wniosek o przyznanie prawa pomocy, którego braków strona nie uzupełniła w zakreślonym terminie, pozostawia się bez rozpoznania (art. 257 p.p.s.a.).
Mając na względzie powyższe, a w szczególności fakt, że na wezwanie o uzupełnienie braków wniosku o przyznanie prawa pomocy z […]r. strona skarżąca nie odpowiedziała (poza złożeniem wniosku na formularzu) na zasadzie art. 257 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd wniosek pozostawił bez rozpoznania.

Uzasadnienie wyroku