II SA/Rz 662/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Robert Sawuła
Stanisław Śliwa /sprawozdawca/
Zbigniew Czarnik /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Zbigniew Czarnik Sędziowie WSA Robert Sawuła NSA Stanisław Śliwa /spr./ Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi A. Sp. z o.o. na decyzję Wojewody […] z dnia […] czerwca 2009 r., Nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku