II SA/Bd 958/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6157 Opłaty związane ze wzrostem wartości nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-10-29
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta Piechowiak
Grażyna Malinowska-Wasik /sprawozdawca/
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak Protokolant Magdalena Gadecka-Kauczor po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 16 grudnia 2009 r. sprawy ze skargi A. K. i E. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia […]lipca 2009 r. nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę

Uzasadnienie wyroku