II SA/Gd 297/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6150 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie … (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Rada Gminy
Data:
2009-05-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Stwierdzono nieważność zaskarżonej uchwały w części
Sędziowie:
Dorota Jadwiszczok
Jolanta Górska /przewodniczący sprawozdawca/
Wanda Antończyk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Wanda Antończyk Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok Protokolant Starszy sekretarz sądowy Diana Wójtowicz po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2009 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. L. na uchwałę Rady Gminy Kolbudy z dnia 27 stycznia 2009 r., nr XXIII/177/2009 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej działek oznaczonych numerami 72/3, 72/12 i 72/13 położonych w Bielkówku, gm. Kolbudy; 2. zasądza od Rady Gminy Kolbudy na rzecz skarżącej kwotę 557 zł (pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku